Aktualności

Przejdź do treści
14.11.2018
Lista Uczestników/Uczestniczek Projektu - II edycja
09.11.2018
Informujemy, że zajęcia w ramach zadania 1. (certyfikowane szkolenia II edycja) oraz egzaminy będą odbywały się zgodnie z załączonymi harmonogramami. Po zakończeniu zadania 1. rozpocznie się realizacja zadania 2. (warsztaty II edycja) - harmonogram odbywania tych zajęć dla poszczególnych Grup podany zostanie w terminie późniejszym.
23.10.2018
Informujemy, że wszystkie osoby, które złożyły dokumenty rekrutacyjne spełniły wskazane w regulaminach kryteria kwalifikowalności do projektu. Prosimy o dostarczenie do dnia 26.10.2018r. wypełnionej deklaracji uczestnictwa. W oparciu o złożone deklaracje i dokumentację konkursową sporządzone zostaną lista przyjętych i rezerwowa.
28.09.2018
Osoby zainteresowane uczestnictwem w II edycji projektu prosimy o złożenie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty przyjmowane będą w dniach 8-9.10.2018 w Biurze Projektu (p. 114z) w godzinach 8.00-15.00. Regulaminy i dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „Do pobrania” (II edycja).
25.09.2018
KOMUNIKAT w sprawie zmiany wzoru Załącznika a) kwestionariusz uczestnika projektu oraz Załącznika c) oświadczenie uczestnika projektu do REGULAMINU PROJEKTU „Be Creative – rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu”.

Dla potrzeb II edycji Projektu „Be Creative – rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu” realizowanego przez Politechnikę Częstochowską ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny: WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ: IV. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym) na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00- O008/17-00,
w związku ze zmianami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), zmianie ulegają niżej wymienione dokumenty będące załącznikami do REGULAMINU PROJEKTU „Be Creative – rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu”:
1. Załącznik a) kwestionariusz uczestnika projektu,
2. Załącznik c) oświadczenie uczestnika.
Wzory znowelizowanych dokumentów są załącznikami do niniejszego Komunikatu.
27.06.2018
Informujemy, że od 1 lipca 2018r. do 30 września 2018r. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu odbywają staże (zadanie 4.). Staże realizowane są w okresach miesięcznych (120 godzin) w terminach wynikających z zawartych umów, w następujących przedsiębiorstwach:
- Firma Konsultingowo-Doradcza „A. Całus” Agnieszka Całus - Częstochowa, ul. Focha 8 m.3;
- Grupa „LEW” S.A. - Częstochowa, ul. Brzeźnicka 46b;
- S24 Management - Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 55;
- ZF European Shared Services Center - Częstochowa, ul. Legionów 63.

06.06.2018
Informujemy, że wizyty studyjne zaplanowane w ramach zadania 3. będą odbywały się zgodnie z załączonym harmonogramem.

25.05.2018
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO” prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi pod adresem:http://www.pcz.pl/pl/rodo/tytulem-wstepu

26.04.2018
Informujemy, że uległ zmianie harmonogram egzaminów dotyczących szkoleń realizowanych
w ramach zadania 1. Egzaminy będą się odbywały w pierwotnie zaplanowanym terminie
tj. w dniach 9 i 10 maja 2018r. zgodnie z planem zamieszczonym poniżej.

12.04.2018
Informujemy, że zajęcia w ramach zadania 2. (zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej) będą odbywały się zgodnie z załączonym harmonogramem.

30.03.2018
Informujemy, że z przyczyn technicznych od dnia 11.04.2018r. zajęcia wstępnie zaplanowane w sali WZ-6 będą odbywały się w sali 406 (zgodnie z harmonogramem załączonym poniżej).

28.02.2018
Lista Uczestników Projektu - aktualizacja w dniu 28.02.2018
19.02.2018
Informujemy, że zajęcia w ramach zadania 1. (certyfikowane szkolenia) będą odbywały się zgodnie z załączonym harmonogramem. Od dnia 25.04.2018r. rozpocznie się realizacja zadania 2. (warsztaty) - harmonogram odbywania tych zajęć dla poszczególnych Grup podany zostanie w terminie późniejszym.

12.02.2018


22.01.2018
Informujemy, że wszystkie osoby, które złożyły dokumenty rekrutacyjne spełniły wskazane w regulaminach kryteria kwalifikowalności do projektu. Prosimy o dostarczenie do dnia 23.01.2018r. wypełnionej deklaracji uczestnictwa. W oparciu o złożone deklaracje i dokumentację konkursową sporządzone zostaną lista przyjętych i rezerwowa.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w I edycji projektu prosimy o złożenie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych w p. 013z.
Dokumenty przyjmowane będą w dniach 02.01.2018-05.01.2018.

Wróć do spisu treści